Privacy- en cookieverklaring

Quadrivas Clinic | Anita Davidson, gevestigd aan Huikenstraat 11 6015 RC Neeritter, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Quadrivas Clinic | Anita Davidson
https://www.quadrivasclinic.nl
Huikenstraat 11
6015 RC Neeritter

De Functionaris Gegevensbescherming van Quadrivas Clinic | Anita Davidson is te bereiken via anita@quadrivaslimburg.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Quadrivas Clinic | Anita Davidson verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Adres- en contactgegevens
- Gezondheidsgegevens

Privacy cliëntendossier

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat je behandelend Quadrivas Therapeut een dossier aanlegt. Je dossier bevat aantekeningen en gegevens over de uitgevoerde Quadrivas-behandelingen. We doen ons best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij zorgvuldig omgaan met je persoonlijke gegevens, en ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens. De behandelend therapeut heeft als enige toegang tot de gegevens in je dossier. Er geldt een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via anita@quadrivaslimburg.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Quadrivas Clinic | Anita Davidson verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Wij verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, die hieronder nader zijn toegelicht.
Niet elk van deze verwerkingsdoeleinden zal op jou van toepassing zijn. Als een verwerkingsdoel en/of een onderdeel daarvan op jou niet van toepassing is, dan worden de daaronder genoemde persoonsgegevens van jou voor dat doel ook niet verwerkt. Voor alle doeleinden geldt dat naam, e- mailadres en telefoonnummer kunnen worden verwerkt.

Doel: Informeren 
Indien je informeert over de behandelingen worden jouw naam en e-mailadres verwerkt. Indien de vragen per mail binnenkomen en je vermeldt als vrager ook andere zaken, geldt dat de e-mails in mijn mailsysteem worden bewaard. Als je graag op de wachtlijst wil worden geplaatst worden wordt naast je naam en e-mailadres ook je telefoonnummer en specifieke klachten/gezondheidsgegevens verwerkt.

Doel: behandeling 
Indien je na de intake en eerste behandeling besluit om het behandeltraject in te gaan worden de volgende gegevens verwerkt: jouw naam, adres- en contactgegevens, geboortedatum en gezondheidsgegevens voor behandelovereenkomst (intake) en cliëntendossier. Het cliëntendossier
bestaat uit de maten van jouw lichaam en eventuele notities van de behandelingen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Quadrivas Clinic | Anita Davidson bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

De WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) adviseert een bewaartermijn van minimaal 15 jaar. We zullen dan ook 15 jaar na de laatste behandeling jouw gegevens verwijderen, tenzij je zelf anders beslist.

Delen van persoonsgegevens met derden

Quadrivas Clinic | Anita Davidson verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Quadrivas Clinic | Anita Davidson gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Quadrivas Clinic | Anita Davidson gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht: [ Cookie: Googly Analytics Naam: _utma Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet Bewaartermijn: 2 jaar ]

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Quadrivas Clinic | Anita Davidson en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar anita@quadrivaslimburg.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 10 werkdagen, op jouw verzoek . Quadrivas Clinic | Anita Davidson wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Quadrivas Clinic | Anita Davidson neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via anita@quadrivaslimburg.nl

Hi, mijn naam is Anita Heb je vragen over Quadrivas Therapie of wil je een afspraak maken? Neem contact op